Konstituerende bestyrelsesmøde 2014

København 01-09-2014

Konstituerende bestyrelsesmøde

Deltagere:
Jens H. Wanscher
Morten Friis
Steen Telmer
Søren Hansen
Jens-Jakob Henriksen
Dagsorden:
 1. Velkomst ved formand
 2. Gennemgang/revision af vedtægterne
 3. Gennemgang af fagområdebeskrivelse
 4. Status på DSOHH (JHW)
 5. Status på optagelse i Lægevidenskabelige selskaber (JHW)
 6. Konstituering af bestyrelsen
 7. Kontingent/oprettelse af konto etc. (JHW)
 8. Registrering af medlemmer/hjemmeside etc.
 9. Årsmøde 2014
  1. Tidspunkt
  2. Sted
  3. Emne/indlægsholder
  4. Sponsorer
 10. Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse/vestibulogi (v. Jens-Jacob)
 11. Opsummering af ansvarsområder
 12. Næste møde
 13. Evt.
————–

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

ad 1: Formanden byder velkommen
ad 2: Der er et ændringsforslag i paragraf 1, stk. 2, hvor der tilføjes:
”at fremme samarbejdet med relevante andre specialer og subspecialer”
i slutningen af stk. 2
ad 3: Fagområdebeskrivelsen (som godkendt af Lægevidenskabelige selskaber) forbliver uændret, blot skal tilrettes nogle stavefejl
ad 4: Formanden orienterer om modtaget tilsagn fra formanden for DSOHH om optagelse
som subspecialeselskab, hvis generalforsamlingen 2015 i DSOHH vedtager dette
ad 5: Formanden orienterer om optagelse i Lægevidenskabelige selskaber er realiseret,
hvilket giver mulighed for kontingentopkrævning via Lægeforeningen uden beregning
samt mulig økonomisk støtte fra Lægeforeningen til udenlandsk foredragsholder ved
kommende møder
ad 6: Formand: Jens H. Wanscher
Næstformand: Jens-Jacob Henriksen
Kasserer: Søren Hansen
Sekretær: Steen Telmer
der aftales bredt samarbejde om de enkelte poster – og muligvis skift af kasserer
posten efter 1 år ved behov
ad 7: Kontingent stadfæstes som aftalt ved stiftende generalforsamling til 200,- per år
ad 8: Sker som følger:
a. Hjemmeside færdiggøres (navne på bestyrelsen, fagområdebeskrivelse, evt. links, mail-adresser udarbejdes for bestyrelsesmedlemmerne)
b. Sekretæren færdiggør mail, der skal sendes rundt via DSOHH. Formanden taler inden da med formanden for DSOHH herom.
c. Tidshorisonten indtil udsendelse af mail via DSOHH er cirka 2 uger, dvs. medio september 2014
d. Registrering af medlemmerne noteres via hjemmesiden
e. Liste med navne på medlemmerne sendes til Lægeforeningen mhp. kontingent-opkrævning første gang maj 2015. Formanden taler med Lægeforeningen om hvilke data, der skal bruges for hvert potentielle medlem.
ad 9: Årsmøde 2015
a. Fredag d. 6/3-2015; start 9.30 kaffe etc, program fra 10.00, slut 17.00 med efterfølgende middag. Frokost samt behørige kaffepauser/sponsorbesøg (fælles udfærdigelse, men oplæg fra Søren og Morten)
b. Odense, formentligt Grand Hotel, middag andet sted i Odense (Jens ser på logistikken heri)
c. vHIT/VOR. Inviteret udenlandsk foredragsholder (formiddag, Søren har kontakter), relevante indlæg samt casediskussion (eftermiddag)
d. Hele dagen søges dækket økonomisk ved sponsorater, samt evt. ved tilskud fra Lægeforeningen (Søren har kontakter)
e. Datoen annonceres allerede med mailen til potentielle medlemmer via DSOHH
ad 10: Der diskuteres varigheden af et muligt obligatorisk fokuseret ophold i vestibulært
ambulatorium under hoveduddannelsen til ØNH-læge. Enstemmig opbakning til et
sådan ophold fra hele bestyrelsen.
ad 11: Formand: kontakt til Lægernes Pensionskasse mhp. oprettelse af konto, kontakt til
DSOHH formand ang. mails mhp. tilmelding til DSFV og annoncering
af datoen for årsmødet
Næstformand: Arbejder med speciallægeuddannelsen/fokuseret ophold i vest. amb.
samt logbog
Kasserer: oprettes som kontakt til Lægernes Pensionsbank, varetager udfærdigelse af årsregnskab, budget etc.
Sekretær: forestår registrering af medlemmer, udsendelse af mails til
medlemmerne
Generelt er der enighed om at bestyrelsesarbejdet er et fælles projekt. Specielt
arbejdet omkring årsmøde-arrangement varetages i fællesskab.
ad 12: Formanden udsender doodle ang. muligt møde i januar 2015, hvor emnet er
årsmødet.
ad 13: Intet